top of page

BLS Healthcare Provider 


    Kou sètifye sa a se pou pwofesyonèl ki gen travay ki gen rapò ak travay nan repons pou ijans (enfimyè, pèsonèl ki sètifye, sovtaj dantis, asistan pèsonèl, enfimyè eMS, asistan pèsonèl. asistan, èd sante lakay, elatriye) ki pa te sètifye deja oswa ki gen sètifikasyon ekspire.

Kourikoulòm:


Aprann kijan pou rekonèt siy ak sentòm kou, atak kè, arè kadyak, toufe ak chòk.


 - CPR/AED Granmoun, Timoun, Tibebe (1 ak 2 moun).


 - FBAO: Toufe pou Granmoun, Timoun, Tibebe.


 - Itilizasyon mask valv sak.


 - Aprann kijan pou byen itilize yon AED.


 - 2 ane sètifikasyon American Heart (AHA) BLS.


 - Fèy konpetans repons pou ijans ak pwoteksyon pèsonèl equipment fourni; Manyèl BLS Founisè Swen Sante enkli.

 


CPR/AED: Granmoun, Timoun, Tibebe


            konjesyon serebral, atak kè, chòk, toufe, ijans pou respire ak tibebe, timoun ak granmoun ki san konesans.

Kourikoulòm:


 - Rekonesans atak kè, arè kadyak, toufe, absans pou respire ak chòk.


 - CPR/AED Granmoun, Timoun, Tibebe.


 - Toufe pou granmoun, Timoun, Tibebe.


 - Aprann kijan pou byen itilize yon AED.


 - 2 ane sètifikasyon American Heart (AHA).

CPR-AED/Premye Swen Combo


              tankou konjesyon serebral, atak kè, senyen, zo kase ak lòt pwoblèm ki gen rapò ak premye swen.

Kourikoulòm:

 - Rekonesans atak kè, arè kadyak, toufe, absans pou respire ak chòk.

 - CPR/AED Granmoun, Timoun, Tibebe.


 - Toufe pou granmoun, Timoun, Tibebe.


 - Aprann kijan pou byen itilize yon AED.

 

 - Jere ijans Premye Swen tankou senyen, zo kase, mòde ensèk, reyaksyon alèjik, boule, blesi miskilè-skelèt, anpwazònman, senyen nan nen, pwoblèm respiratwa oswa lòt pwoblèm respiratwa ki gen rapò ak maladi chòk. .


 - 2 ane sètifikasyon American Heart (AHA).
PREMYE SWEN


Kou sètifye sa a se pou nenpòt moun ki vle oswa ki bezwen apwofondi konpreyansyon yo epi reponn a yon varyete ijans premye swen.

 - Jere ijans Premye Swen tankou senyen, zo kase, mòde ensèk, reyaksyon alèjik, boule, blesi miskilè-skelèt, anpwazònman, senyen nan nen, pwoblèm respiratwa oswa lòt pwoblèm respiratwa ki gen rapò ak maladi chòk. .


 - 2 ane sètifikasyon American Heart (AHA).

Enstriktè Sekirite Dlo (WSI)

Objektif Objektif kou enstriktè sa a se pou fòme kandida enstriktè pou anseye kou ak prezantasyon nan pwogram Natasyon Lakwa Wouj Ameriken ak Sekirite Dlo ki gen ladan Aquatics Paran ak Timoun, Akwatik Preskolè, Aprann Naje, Naje Adilt, Leson Prive, Kou Sekirite Dlo ( enkli Fòmasyon Sekirite pou Antrenè Natasyon*) ak Prezantasyon Sekirite Dlo.

*Avan yo anseye Fòmasyon Sekirite pou Antrenè Natasyon, Enstriktè Sekirite Dlo yo dwe ranpli yon oryantasyon sou Entènèt sou Fòmasyon Sekirite pou Antrenè Natasyon nan Kwen Enstriktè a.

Prekondisyon:

   Fè omwen 16 an nan dènye jou kou Enstriktè a oswa anvan.

   Demontre kapasite pou fè konpetans naje sa yo:

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad51905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad53b3b-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Naje kou sa yo ki konsistan avèk Tablo Pèfòmans Stroke yo, Nivo 4:

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  o Front Crawl – 25 yad

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  o Back Crawl – 25 yad

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  o Breaststroke – 25 yad

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  o Elemantè Do – 25 yad

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  o Sidestroke – 25 yad

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  o Papiyon – 15 yad. 

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad53b3b-5cde-3194-b3b-136bad5cf58d_ Kenbe pozisyon sou do pou 1 minit nan dlo gwo twou san fon (k ap flote oswa sculling)

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad53b3b-5cde-3194-b3b-136bad5cf58d_ Tread dlo pou 1 minit

Objektif aprantisaj:

 Montre karakteristik yo mande pou yon reprezantan Lakwa Wouj ak modèl

 Fè kou yo yon fason ki ede patisipan yo rete angaje nan pwosesis aprantisaj la

 Itilize efektivman materyèl pwogram yo ak ekipman fòmasyon

 Asire sante ak sekirite patisipan yo pandan fòmasyon

 Idantifye enfòmasyon ki nesesè pou rapòte enskripsyon kou yo epi kenbe sètifikasyon enstriktè

 Bay bon jan kalite, konsistan ak estanda nan swiv Manyèl Enstriktè Sekirite Dlo a

 Idantifye eleman kle ak estrateji pou planifye ak prepare leson naje efikas ak san danje

 Siveye pratik patisipan yo epi bay fidbak pozitif, korektif ak ankourajman ki konsistan avèk tablo konpetans yo ak zouti evalyasyon konpetans yo.

 Devlope kapasite pou kominike avèk efikasite sou pwogrè patisipan yo nan leson naje

 Dekri enpòtans obsèvasyon efikas pou ansèyman ak kijan pou devlope li

 Modifye ansèyman pou rankontre defi ou pa ta atann, tankou fè fas ak patisipan yo ki mal konpòte yo

 Demontre kapasite pou akomode patisipan ki deplase, aprann, kominike ak konpòte yo yon fason diferan

 

Kondisyon pou Sètifikasyon:

 Fini avèk siksè Sesyon Prekou a

 Patisipe ak patisipe aktivman nan tout sesyon kou yo

 Fini aktivite klas yo avèk siksè, ki gen ladan devwa ansèyman pratik yo mande yo

 Nòt yon minimòm de 80 pousan (40 repons kòrèk sou 50 kesyon) nan egzamen final la alekri.

 - 2 ane sètifikasyon Lakwa Wouj.
Nouvo Fòmasyon Lifeguard (Kwa Wouj Ameriken sètifye) 2017


    Kou sa a bay patisipan sovtaj nivo antre yo konesans ak ladrès pou anpeche, rekonèt ak reponn a ijans pwofesyonèl ak swen pou pran souf akwatik. ijans kadyak, blesi ak maladi toudenkou jiskaske pèsonèl sèvis medikal ijans (EMS) pran plas. Pwogram sa a ofri yon chwa nan kou Sovtaj/Premye Swen/CPR/AED pou satisfè bezwen fòmasyon divès kalite odyans lan.

Prekondisyon:

   1. Fè omwen 15 ane fin vye granmoun nan oswa anvan sesyon final la pwograme nan kou a.

   2. Naje 300 yad, kontinyèlman demontre kontwòl souf ak respirasyon ritmik. Kandida yo ka naje lè l sèvi avèk rale devan, breaststroke oswa yon konbinezon de tou de, men naje sou do a oswa sou bò pa gen dwa. Yo ka itilize gwo linèt pou naje.

   3. Tread dlo pou 2 minit, lè l sèvi avèk sèlman pye yo. Kandida yo ta dwe mete men yo anba bra yo.

   4. Fè yon evènman kwonometre nan 1 minit, 40 segonn: o Kòmanse nan dlo a, naje 20 yad. Yo pa pèmèt linèt naje.

        o Surface dive, feet-first or headfirst, to a depth of 7 a 10 pye pou rekipere yon objè 10 liv.

        o Return to the surface and swim 20 yards on the back to return nan pwen an kòmanse ak tou de men kenbe objè a epi kenbe figi a nan oswa toupre sifas la pou yo kapab pran yon souf.

    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-31905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5-3b3b-136bad5-cf5-cf58d1_d_sp36d_d5_cd58d58d5

Objektif Aprantisaj  :

Kandida yo dwe

 Ranpli kondisyon laj yo.

 Demontre konpetans nan tout konpetans yo anvan yo.

 Dekri karakteristik ak responsablite yon sovtaj pwofesyonèl.

 Eksplike kijan pou w ranpli responsablite yon sovtaj pwofesyonèl

 Defini sèten konsiderasyon legal epi aplike yo nan sitiyasyon ki ta ka rankontre nan sovtaj.

 Dekri fòmasyon kontinyèl pou sovtaj yo.

 Dekri sa sa vle di travay kòm yon pati nan yon ekip sovtaj ak sekirite.

 Dekri wòl sovtaj yo jwe nan asire sekirite etablisman an.

 Idantifye kijan pou asire sekirite kliyan yo lè kondisyon metewolojik yo kreye pwoblèm sekirite.

 Dekri wòl jesyon etablisman jwe nan sekirite etablisman an.

 Dekri pwosesis nwaye a.

 Idantifye konpòtman yon naje, yon naje ki nan detrès, ak yon viktim aktif ak yon viktim pasif.

 Idantifye ak defini eleman siveyans efikas.

 Eksplike teknik eskanè apwopriye epi idantifye taktik pou simonte defi nan optik.

 Idantifye divès kalite zòn siveyans.

 Eksplike kijan kominikasyon ak kliyan jwe yon wòl nan anpeche

 Eksplike teknik siveyans kliyan pou divès aktivite.

 Idantifye kijan pou rekonèt ak pran swen yon viktim anpwazònman, maladi ki gen rapò ak chalè ak ijans ki gen rapò ak frèt.

 Demontre kapasite pou travay an ekip pou aplike yon EAP, fè yon evalyasyon segondè epi bay premye swen.

 Idantifye kòz posib blesi nan tèt, kou oswa kolòn vètebral sou tè a.

 Idantifye siy ak sentòm blesi nan tèt, kou oswa epinyè.

 Demontre kijan pou pran swen viktim ki gen blesi nan tèt, nan kou oswa nan kolòn vètebral sou tè a.

 Demontre kijan pou fè evade devan ak dèyè tèt kenbe.

 Demontre kijan pou bay vantilasyon nan dlo.

 Demontre kijan pou fè yon destraksyon rapid nan yon viktim nan dlo a.

 Demontre kijan pou pran swen viktim ki gen blesi nan tèt, kou ak epinyè nan dlo ki pa fon ak fon.

 Demontre kijan pou pran swen yon viktim ki gen yon blesi nan tèt, nan kou oswa nan kolòn vètebral nan dlo ki pa fon.

 Demontre kijan pou sekou yon viktim aktif nan dlo fon.

 Demontre kijan pou sekou yon viktim pasif ki anba dlo nan dlo fon epi bay swen.

 

Kondisyon pou Sètifikasyon:

     Ale nan tout kou a epi patisipe nan tout sesyon klas yo.

     Patisipe aktivman nan tout aktivite kou yo, tankou pran plizyè wòl pandan senaryo yo.

     Demontre konpetans nan tout ladrès yo mande yo.

     Pase dènye senaryo konpetans yo.

     Pase egzamen alekri final yo avèk siksè ak yon nòt minimòm 80%. Si yon patisipan pa rive jwenn minimòm 80% nan egzamen final ekri a, yo pèmèt yon retès lè l sèvi avèk lòt vèsyon egzamen an, depi patisipan an te pase evalyasyon pratik la.

 - 2 ane sètifikasyon Lakwa Wouj.


Resètifikasyon Lifeguard

Prekondisyon:

Dwe gen yon sovtaj aktyèl ki sètifikasyon an ap ekspire.

Objektif Aprantisaj  :

Revize epi mete ajou tout teknik sekou yo ansanm ak cpr-aed, premye swen, ak oksijèn.

 

 - 2 ane sètifikasyon Lakwa Wouj.


     

Patojèn nan san


              pèsonèl konsènan ekspoze patojèn nannan nan kontak premye swen. Pi bon pran an konjonksyon avèk Premye Swen ak/oswa CPR.

Kourikoulòm:


 - Ki jan patojèn nan san yo gaye. 


 - Rekonèt devwa ki ka enplike ekspoze.


 - Ki jan yo pran prekosyon inivèsèl pou anpeche pwopagasyon patojèn nan san yo.


 - Bon metòd jete.


 - Jesyon ekspoze a materyèl ki bay enfeksyon.


 - 1 ane sètifikasyon Lakwa Wouj.Sanitasyon inivèsèl


      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d ki satisfè egzijans pou etablisman ki nan Eta Florid yo pou paran yo aktyelize. Pwogram nan itilize yon varyete teknik aprantisaj nan sesyon ki fèt espesyalman pou kominote a an jeneral. 
Kourikoulòm:


 - Ki jan patojèn nan san yo gaye.


 - Rekonèt devwa ki ka enplike ekspoze.


 - Ki jan yo pran prekosyon inivèsèl pou anpeche pwopagasyon patojèn nan san yo.


 - Bon metòd netwayaj/jete.

 - Jesyon ekspoze a materyèl ki bay enfeksyon.


 - 1 ane sètifikasyon Lakwa Wouj
VIH/SIDA


    _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d satisfè egzijans edikasyon VIH/SIDA Eta Florid yo sètifye_T5cf58d_T5cf58d.
Pwogram debaz VIH/SIDA a sèvi ak yon varyete teknik aprantisaj nan sesyon ki fèt espesyalman pou kominote a an jeneral.

Kourikoulòm:


 - Transmisyon ak prevansyon VIH.


 - Devlopman konpetans pou pran desizyon pou evite risk enfeksyon VIH.


 - 1 ane sètifikasyon Lakwa Wouj.
Sekirite Dlo
             

Kourikoulòm:


 - Enpòtans fòmasyon sekirite dlo


 - Bon sipèvizyon bò kote dlo.


 - Idantifye dlo ki an sekirite epi ki pa pwòp tankou lak, oseyan, pisin ak pak dlo.


 - Sekirite bato.


 - Sekirite pou naje ak plonje.


 - 1 ane sètifikasyon Lakwa Wouj.


Administrasyon oksijèn

     

              mask, sak-valv-mask resuscitators (BVMs) ak oksijèn ijans.
 

Kondisyon Kouran Lakwa Wouj Ameriken pou granmoun, timoun oswa tibebe CPR oswa aprantisaj ekivalan.

 

Objektif:

 Dekri enpòtans ki genyen nan administre oksijèn ijans.

 Lis etap ki nesesè pou administre oksijèn ijans yo.

 Idantifye diferan aparèy pou bay oksijèn ak ki lè pou itilize yo.

 Lis prekosyon pou w pran lè w ap itilize oksijèn pou ijans.

 Montre kijan pou byen retire gan jetab.

 Demontre kijan pou itilize yon mask reanimasyon ak BVM pou vantile yon viktim ki pa respire.

 Demontre kijan pou prepare ekipman oksijèn an epi administre oksijèn ijans bay yon viktim ki respire oswa ki pa respire.

 - 1 ane sètifikasyon Lakwa Wouj.

bottom of page